شبکه‌های اجتماعی

ماشین‌سازی صدرا phone 55258589-021

پروژه‌های در حال انجام

الف) ساخت خط تک استرند با قابلیت ریختگری بلوم ۱۵۰در ۳۰۰
ب) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
ج) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
د) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
ه) خط تک استرند با محصول دوازده متری ۱۵۰ در ۱۵۰ با ساختمان دو استرند
و) خط تقویت شده تک استرند با ساختمان دو استرند برای ریخته گری بیلت ۱۵۰ در ۱۵۰
ز) خط تقویت شده تک استرند برای ریخته گری بیلت ۱۵۰ در ۱۵۰
ح) خط تقویت شده تک استرند برای ریخته گری بیلت ۱۵۰ در ۱۵۰
ط) خط تقویت شده تک استرند با ساختمان دو استرند برای ریخته گری بیلت ۱۵۰ در ۱۵۰