اجرای پروژه دستگاه سی سی ام تک خط شرکت توانا رام در تبریز